Yhiskonna6petus_9.klass_kaaned.jpg Zoom

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Hind:
15,50 €
Pehme köide, värviline, 188 x 235, ilmub 2021

Maarja Tinn, Ulla Herkel

 

  • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
  • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt „Õiguskord“ ja lisapeatükk „Noored ja õigus“; „Ministeeriumid“, lisapeatükk „Suhtlus riigiametitega“).
  • Temaatilised viited põhiseaduse tekstile – hea võimalus teha tööd riigiloome aluspõhimõtetest lähtuvalt.
  • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
  • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel.
  • Peatükkides kasutatud pildid toetavad sisu.
  • Lisaks õpikule on koostamisel ka töövihik (ilmub 2022).

Õpik on kui teejuht noorele inimesele, kus näitlikustades selgitatakse ühiskonna toimimise põhiprotsesse. Iga teema juures on õpilasele kaasamõtlemiseks küsimused, mis toetavad ennekõike mõistmist ja seoste loomise oskust. Õpilast suunatakse erinevate teemade juures läbivalt märkama ja väärtustama õigusriigi toimimise põhimõtteid ning demokraatlikku käitumiskultuuri, mis on ainsaks tagatiseks demokraatliku riigikorra jätkumisele. Õpikus käsitletakse teemasid viisil, mis aitavad õpilasel tunda end täisväärtusliku ja aktiivse ühiskonnaliikmena ning toetavad arusaama sellest, et tema hoiakud ja käitumine mõjutavad alati ühel või teisel viisil ühiskonda.

Õpikus on läbiva liinina rõhutatud demokraatiale omaste protsesside märkamist ning ühiskonna edasise arengu üle mõtisklemise tähtsust. Samuti pööratakse läbivalt tähelepanu ka Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvidele, sidudes neid käsitluse all olevate teemadega, eesmärgiga anda neile reaalne ja õpilasele mõistetav sisu.

Probleemide käsitluse juures on püütud näidata probleemide komplekssust ja mitmekihilisust, hoidudes liigsetest lihtsustustest, mis võiksid toita väärarusaama, et keerulistele ühiskondlikele probleemidele on olemas lihtsad lahendused.

Kokku sobivad tooted

Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 232 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2019

18,50 €