keemia_kaaned_koos_port.jpg Zoom

Komplekt: Keemia alused + Anorgaanilised ained. Õpikud gümnaasiumile

Hind:
19,90 €

Eripakkumine. Komplektis on kaks õpikut.

Keemia alused

Lembi Tamm

Õpiku eesmärk on tutvustada keemia põhilisi seaduspärasusi ning aidata neid tehnoloogias ja igapäevaelus rakendada. Lahustes toimuvaid protsesse kirjeldav osa süvendab teadmisi anorgaanilistest ainetest ning annab tänapäevasema ettekujutuse hapetest ja alustest.

Õpik algab sissejuhatava osaga keemia kujunemisest teaduseks, uurimismeetoditest ja ülevaatega valdkondadest, millega keemia seotud on. Materjal jaguneb vastavalt ainekavale kolmeks osaks: ainete ehitus, keemilised reaktsioonid ja keemilised reaktsioonid lahustes.

 • Selgitab keemia õppimise põhjuseid.
 • Seostab keemiat igapäevaelu ja teiste teadusvaldkondadega.
 • Tänapäevane ettekujutus hapetest ja alustest, kaasaegsed näited.
 • Lisalugemine, katsed, ülesanded.
 • Põhimõistete ja terminite seletused.
 • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel ja metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida.

Anorgaanilised ained

Martin Saar

Õpik „Orgaanilised ained“ järgib kehtivat gümnaasiumi riiklikku õppekava, mille kohaselt õpitakse orgaanilist keemiat gümnaasiumis ühe kursuse mahus. Õpik on kirjutatud eelkõige heaks abimeheks õpilasele iseseisval õppimisel. Eelistatud on konspektiivset esituslaadi ning silmas on peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav ja selge ka nendele õpilastele, kes piirduvad gümnaasiumis kolme kohustusliku keemiakursusega. Samas on õpikusse lisatud täiendavat materjali, et kompenseerida valikkursuse „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ õpiku puudumist.

Õpik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ning keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Õpiku kasutamine aitab õpilastel saada põgusa ettekujutuse orgaanilise keemia alustest. Lähtuvalt kehtivast gümnaasiumi keemia ainekavast on loobutud nomenklatuuripeensuste ning aineklasside kaupa füüsikaliste ja keemiliste omaduste käsitlemisest. Vastavaid teemasid õpitakse üldistavalt mõningate aineklasside kontekstis: nomenklatuuripõhimõtetega tutvutakse alkaanide näitel; füüsikaliste omadustega alkaanide, halogeeniühendite, alkoholide ning amiinide omadusi võrreldes; keemiliste omadustega alkaanide, küllastumata ja aromaatsete ühendite omadusi võrreldes. Lisaks käsitletakse aldehüüde, karboksüülhappeid ning nende derivaate, polükondensatsiooni ja orgaanilisi ühendeid organismides.

Iga õppetükk sisaldab järgnevaid komponente:

 • põgus ülevaade, miks vastava teema õppimine tarvilik on;
 • kõige olulisemad mõisted ja seaduspärasused ühes selgitustega;
 • illustreeriv lisamaterjal ja täiendavad selgitused;
 • kokkuvõte vastava teema tuuma kohta;
 • väljavõte vastavatest õpitulemustest ainekavas, et seada õppimisel selge fookus.
Kokku sobivad tooted
Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2020
6,60 €
Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2019
6,60 €